วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานศูนย์การจัดการนิทรรศการ และการจัดการประชุมครบวงจร

นายบุญมี นิสสัยดี
หัวหน้างานศูนย์การจัดการนิทรรศการ และการจัดการประชุมครบวงจร

นายอัครวิชญ์ บุญใส
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์การจัดการนิทรรศการ

นายภูเบศ  ดีบุก
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์การจัดการนิทรรศการ

นายกัณฑวิทย์  ทองฉิม
เจ้าหน้าที่งานศูนย์การจัดการนิทรรศการ

นายณาธร  อ่อนภิรมย์
เจ้าหน้าที่งานศูนย์การจัดการนิทรรศการ