วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ด้วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา กำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านดนตรี กีฬา นันทนาการ ภายใต้กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน “อาชีวะภูเก็ตเกมส์” ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2566 นั้นในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ครูที่ปรึกษาระดับชั้นปวช.1,ปวส.1 และผู้ที่สนใจ ให้สำรวจไซส์เสื้อกีฬาให้ กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่มีความประสงค์จะซื้อเสื้อกีฬาสี เพื่องานกิจกรรมฯ จะได้ดำเนินรวบรวมไซส์เสื้อ ครูที่ปรึกษาส่งข้อมูลไซส์เสื้อ ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ก่อนเวลา 16.00 น. ณ ห้องกิจกรรมฯ อาคารราษฎร์-รัฐ