วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ธนาคารโรงเรียน ได้จัดกิจกรรรมโครงการ R-Phuket loves Seving เพื่อสร้างวินัยและปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รักการออมเงิน

ธนาคารโรงเรียน ได้จัดกิจกรรรมโครงการ R-Phuket loves Seving เพื่อสร้างวินัยและปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รักการออมเงิน โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมสอยดาว 2. กิจกรรมนับความถี่ (จำนวนครั้งการฝากเงิน) ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถ้าวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ ธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *