วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

บทเรียนออนไลน์

Download : สื่อการสอนออนไลน์ วิชา โปรแกรมตารางงาน (E-Book) 
Download : สื่อการสอนออนไลน์ วิชา โปรแกรมตารางงาน (Zip) 
Download : สื่อการสอนออนไลน์ วิชา การขาย (Zip) 
Download : สื่อการสอนออนไลน์ วิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ (Zip)