วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

บัตรลงทะเบียนรายวิชา/ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2 ปีกาารศึกษา 2564

ปริญญาตรี ปีที่1               ปริญญาตรี ปีที่2

หมายเหตุ : ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น

ไม่รับโอนผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคาร