วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

บันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือ ร่วมกับ บริษัท แมคไทย จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นางสมศิริ นคราวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางเจียมรัตน์ บัณรส หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด นางสุกัญญา ตันตระสกุลวงศ์ หน.งานทวิภาคี บันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือ ร่วมกับ บริษัท แมคไทย จำกัด (ผู้ดำเนินธุรกิจร้านอาหาร McDonald’s ประเทศไทย) โดยคุณเสาวคนธ์ ศิรกิดากร Director Human Resources เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมลงนาม ณ ห้อง CVM อาคาร R-Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต