วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านอาชีวะ มุ่งสู่ความสำเร็จสำหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) รอบโควตาและรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2567