วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานบุคลากร

นางสาวกันย์ชิสา  มีนุ่น
หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวเจนจิรา เมฆปลัด
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

นางสาวจันทิมา  คงกุล
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

นางสาวพรนภา  จิรกุลาภิบาล
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

นางสาวเกษรินทร์ ศิริกุล
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

(๑) แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
(๒) จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
(๓) จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
(๔) ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการและการลาของบุคลากรในสถานศึกษา
(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา
๖) ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อน
วิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทน และการจัดทำสมุด บันทึกผลงานและคุณงามความดี  ของบุคลากรในสถานศึกษา 
(๗) ดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา
(๘) การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
(๙) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๑๐) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น     
(๑๑) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๒) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย