วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานบริหารอาคารอาชีวะเพลส

hot7

นางสาวกุลริศา  ตรีโชติ
หัวหน้างานบริหารอาคารอาชีวะเพลส

hot1

นางฉวีวรรณ  ชัยเพชร
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารอาคารอาชีวะเพลส

hot3นายโสภณ  หมานมิเละ
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารอาคารอาชีวะเพลส

hot12

นางสาวกันยาวีร์  ชื่นเจริญวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารอาคารอาชีวะเพลส

hot4

 นางสาวทิพวรรณ  บัวอินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารอาคารอาชีวะเพลส

hot5

นางสาวจิตติมา  เกลาเกลี้ยง
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารอาคารอาชีวะเพลส

hot9

นายไตรภพ  ธรรมกุล
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารอาคารอาชีวะเพลส

hot10

นายปรเมศ  สุวรรณจำรูญ
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารอาคารอาชีวะเพลส

hot13

นางพัชนี  บุญสัตย์
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารอาคารอาชีวะเพลส