วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานบริหารอาคารอาร์ภูเก็ตโฮเทล (R-Phuket Hotel)


หัวหน้างานบริหารอาคารอาร์ภูเก็ตโฮเทล

นายโสภณ หมานมิเละ
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารอาคารอาร์ภูเก็ตโฮเทล

นายกัณฑ์ฏัทร ศุภะกุลสวัสดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารอาคารอาร์ภูเก็ตโฮเทล

นางสาวกันยาวีร์ ชื่นเจริญวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารอาคารอาร์ภูเก็ตโฮเทล

นางสาวปางวลัย กุมภิโร
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารอาคารอาร์ภูเก็ตโฮเทล

นางสาวทิพวรรณ บัวอินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารอาคารอาร์ภูเก็ตโฮเทล

นางสาวจิตติมา เกลาเกลี้ยง
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารอาคารอาร์ภูเก็ตโฮเทล

นางพัชนี บุญสัตย์
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารอาคารอาร์ภูเก็ตโฮเทล

นายไตรภพ ธรรมกุล
เจ้าหน้าที่งานบริหารอาคารอาร์ภูเก็ตโฮเทล

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

(๑) ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานการให้บริการห้องพัก ห้องประชุม ห้องอาหาร และส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาคารดรงแรมอาคารอาชีวะเพลส จัดทำแผนธุระกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อม การประกอบอาชีพอิสระ เพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนของแผนกการโรงแรม
(๒) วางแผน ดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้าที่เกี่ยวข้องกับอาคารโรงแรมอาร์ภูเก็ตโฮเทล รับจัดทำ รับบริการ รับจ้าง เพื่อการหารายได้ระหว่างการเรียนของแผนกการโรงแรม
(๓) กำกับ ติดตาม และจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับอาคารโรงแรมอาคารอาร์ภูเก็ตโฮเทลการค้าและธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน
(๔) รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ – รายจ่ายในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาคารโรงแรม
(๕) ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งที่ภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๖) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๗) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบบหมาย
(๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย