วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานประชาสัมพันธ์

นางส่งศรี  ศรีเงินยวง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายอนุสรณ์ ผิวผ่อง
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวรัชดา  ทิศพ่วน
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายภูเบศ  ดีบุก
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายวาทการ  คงศัพท์
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายณาธร  อ่อนภิรมย์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

(๑) รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่นๆ แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป
(๒) รับผิดชอบต่อศูนย์การติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอก สถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
(๓) เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการสถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชนและประชาชนเพื่อการประชาสัมพันธ์
(๔) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๕) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย