วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานอาคารสถานที่

นายเชิดชัย  เตรียมเชิดติวงศ์
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายสิทธิโชค อุดมผุย
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายศิริพงศ์ ริยาพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวจิตติมา เกลาเกลี้ยง
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวมธุรส  กุ้ยเขียว
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวธนัชชา วิชิต
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสิทธินี มีโชติ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

 นายดำรง  ชูศรี
นักการ ภารโรง

นายสมคิด ลัทธวัฒน์
หัวหน้านักการ ภารโรง

นางน้ำค้าง  วงศ์เจริญ
นักการ ภารโรง

นางสาวพันทิภา  ศรีบุญ
นักการ ภารโรง

นางกุลชา  แสงจันทร์
นักการ ภารโรง

นางสาวจิรัชยา  แสงจันทร์
นักการ ภารโรง

นางดวงใจ  จันทร์แจ่มศรี
นักการ ภารโรง