วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัย

นางพรชนก เฮงประเสริฐ
ประธานคณะกรรมการ

 นางสาวฐิติพร ดอกพุฒ
กรรมการและเลขานุการ

นายภูเบศ ดีบุก
กรรมการ

นางสาวปางวลัย  กุมภิโร
กรรมการ

นายไตรภพ ธรรมกุล
กรรมการ

นางพัชนี  บุญสัตย์
กรรมการ

นางสาวพรนภา  จิรกุลาภิบาล
กรรมการ

นางสาวกมลวรรณ  หนักแน่น
เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัย

หน้าที่ สำหนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัย

  1. ดูแลการเรียนการสอนหลักสูตร Mini Engtish program และ EngLish program
  2. พิมพ์ จัดเตรียมเอกสาร และรายงานต่างๆ ของผู้อำนวยการ ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย 
  3. โทรศัพท์ติดต่อ นัดหมาย แจ้งกำหนดการ กำหนดหมายตามภารกิจของผู้อำนวยการตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. จัดการและเก็บรักษาข้อมูล รวมทั้งจัดระบบเอกสารของผู้อำนวยการ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  5. จัดการการเดินทางของผู้อำนวนการ จองรถ จองโรงแรม และดำเนินกาเกี่ยวกับเอกสารการเดินทางไปราชการตามที่ได้รับมอบหมาย
  6. เป็นตัวแทน หรือร่วมเดินทางไปกับผู้อำนวยการ ในงานสังคม หรืองานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  7. ร่วมติดตามผู้อำนวยการ เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ ถึงภาระกิจการบริหารสถานศึกษาผ่านสื่อทุกช่องทางตามที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย