วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ผอ

นายวิทยา  เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

นางสาวอรทัย  สุวรรณมณี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษานายจารึก  ศรีนาค
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายปริวัฒน์ ชะลารัตน์
หัวหน้างานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน


นางสาวิตรี  บุญสิน
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ
และจัดหางาน

นายกานต์ บุญรัตนัง
หัวหน้างานปกครอง

นางสาวจณาพร สุวรรณชาติ
หัวหน้างานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษานายศรายุทธ ธารอำมฤต
หัวหน้างานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา