วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายศรายุทธ ธารอำมฤต
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายปริวัฒน์ ชะลารัตน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รับผิดชอบกีฬาและนันทนาการ

นางสาวอังคณา คุณความดี
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นายธนินท์รัฐ เจริญธีราพงษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นายอภิวัฒน์ ศรีขวัญ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รับผิดชอบครูที่ปรึกษาองค์การฯ

นางสาวภัทราภรณ์ เสือแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
รับผิดชอบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ / สิ่งแวดล้อม

นางสาวรัตนติกาล ทองศรีพราย
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
รับผิดชอบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ / สิ่งแวดล้อม

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา บุญญานุพงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
รับผิดชอบนักศึกษาวิชาทหาร/กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ

นายกิตติพณ รัตนา
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นางสาวปาริชาต เอ่งฉ้วน
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รับผิดชอบกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

นางสาวศศิธร นักรบ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

(๑) ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
(๒) ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย
(อชท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
(๓) จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
(๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์
(๕) ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ และนักศึกษาวิชาทหาร
(๖) ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
(๗) ควบคุม และดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
(๘) ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๙) สรุปผลการประเมิน และนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๑๐) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๑๑) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๒) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย