วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานปกครอง

ว่าที่ร้อยตรีบุญมี  นิสสัยดี
หัวหน้างานปกครอง

นายปริวัฒน์ ชะลารัตน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายชยุตม์  พุทธรุ่งโรจน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นางสาววรรณา  ศักดิ์สงค์
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

 นางสาวลภัชฏานันฐ์ ทองแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง รับผิดชอบงานขับขี่ปลอดภัย

นายวาทการ  คงศัพท์
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา บุญญานุพงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายวัฒนา  ขอสกุลไพศาล
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายอธิคุณ ผาดี
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(๑) ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(๒) ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
(๓) ประสานงานกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติ ของนักเรียนนักศึกษา
(๔) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
(๕) พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ และพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
(๖) ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท การก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
(๗) จัดทำระเบียนนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ และลงโทษกรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
(๘) สรุปผลการประเมิน และนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหาร และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๙) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๑๐) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๑) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย