วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวรุ่งฤดี สุวรรณโชติ     
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นายจักรกฤษณ์ สิวะกุล
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวอารียา ธวัดดำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นายพนมพร  แก้วประเสริฐ
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นายธวัชชัย  กรรณรัตน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(๑) จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการ และการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกันอุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสาร
(๒) จัดหาเครื่องมือ และเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาล และการให้บริการสุขภาพ แก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา
(๔) ให้คำปรึกษา และทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติด และโรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและรักษา
(๕) จัดการตรวจติดตาม และควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
(๖) จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหาร และการให้การบริการแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี
(๗) ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๘) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๙) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๐) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย