วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ฝ่ายวิชาการ

ผอ

นายวิทยา  เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

นางสาวปิยะมาศ  ชำนาญ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวกุลริศา  ตรีโชติ
ตำแหน่ง ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รับผิดชอบงานวัดผลและประเมินผล

 

งานพัฒนาหลักสูตร