วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานทดสอบสมรรถนะบุคคล และมาตรฐานฝีมือแรงงาน

นางสาวมาณวิกา  บุณยเกียรติ
หัวหน้าทดสอบสมรรถนะบุคคลและ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน

นางสาวนัฐรัตน์  อินทผลา
ผู้ช่วยหัวหน้าหัวหน้าทดสอบสมรรถนะบุคคลและ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน

นายยงยุทธ์  สุขกาล
ผู้ช่วยหัวหน้าหัวหน้าทดสอบสมรรถนะบุคคลและ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน