วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานทดสอบสมรรถนะบุคคล และมาตราฐานฝีมือแรงงาน

นางสาวปางวลัย กุมภิโร
หัวหน้างานทดสอบสมรรถนะบุคคล และมาตราฐานฝีมือแรงงาน

นางสาวนัฐรัตน์ อินทผลา
ผู้ช่วยหัวหน้างานทดสอบสมรรถนะบุคคล และมาตราฐานฝีมือแรงงาน

นายยงยุทธ์ สุขกาล
ผู้ช่วยหัวหน้างานทดสอบสมรรถนะบุคคล และมาตราฐานฝีมือแรงงาน

นางสาวธัญญา คหาปนะ
ผู้ช่วยหัวหน้างานทดสอบสมรรถนะบุคคล และมาตราฐานฝีมือแรงงาน

ว่าที่ร้อยตรีบุญมี นิสสัยดี
ผู้ช่วยหัวหน้างานทดสอบสมรรถนะบุคคล และมาตราฐานฝีมือแรงงาน

นายบรรเจิด บุญสุขจันทร์    
ผู้ช่วยหัวหน้างานทดสอบสมรรถนะบุคคล และมาตราฐานฝีมือแรงงาน

นางสาวอารียา ธวัดดำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานทดสอบสมรรถนะบุคคล และมาตราฐานฝีมือแรงงาน

นางสาวศิรินทร์ สังข์ทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานทดสอบสมรรถนะบุคคล และมาตราฐานฝีมือแรงงาน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(๑) เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา
(๒) กำกับดูแล กำหนดองค์กรเพื่อรับรองสมรรถนะตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพและติดตามประเมินผลให้กับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ
(๓) กำหนดมาตราฐานคุณวุฒิวิชาชีพเทียบกับมาตราฐานคุณวุฒิทางการศึกษา ตามมาตราฐานสากลที่สอดคล้องกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
(๔) สนับสนุน ส่งเสริม ดำเนินการ พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับต่างๆ     
(๕) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงาน ตามลำดับขั้น
(๖) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมา