วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานบริหารศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(Center of Vocationl Manpower Networking Management : CVM)

นางสาวปรางวลัย กุมภิโร
หัวหน้างานบริหารศูนย์ CVM

นายโสภณ หมานมิเละ
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารศูนย์ CVM

นายกัณฑ์ฏัทร ศุภะกุลสวัสดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารศูนย์ CVM

นางสาวกันยาวีร์ ชื่นเจริญวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารศูนย์ CVM

นางพัชนี บุญสัตย์
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารศูนย์ CVM

นางสาวทิพวรรณ บัวอินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารศูนย์ CVM

นางสาวจิตติมา เกลาเกลี้ยง
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารศูนย์ CVM

นายไตรภพ ธรรมกุล
เจ้าหน้าที่งานบริหารศูนย์ CVM

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(๑) ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานการให้บริการห้องพัก ห้องประชุม ห้องอาหาร และส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาคารโรงแรมอาคารอาร์ภูเก็ตโฮเทล จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อม การประกอบอาชีพอิสระ เพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนของแผนการโรงแรม
(๒) วางแผน ดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้าที่เกี่ยวข้องกับอาคารโรงแรมอาร์ภูเก็ตโฮเทล รับจัดทำ รับบริการ รับจ้าง เพื่อการหารายได้ระหว่างเรียนของแผนกการโรงแรม
(๓) กำกับ ติดตาม และจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับอาคารโรงแรมอาคารอาร์ภูเก็ตโฮเทลการค้าและธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน
(๔) รวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ รายรับ – รายจ่ายในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาคารโรงแรมอาคารอาร์ภูเก็ตโฮเทล เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
(๕) ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๖) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๗) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินขิงสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย