วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน

นางสาวมาณวิกา บุณยเกียรติ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวธิดารัตน์  เพ็ชรชู
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวตรองฤทัย แสงสีรัตนกุลชัย
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวกวิสรา  สมภักดี
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวสุดารัตน์ เอ้งฉ้วน
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวมีนา สาลี
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาววนิดา ผลเงาะ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร  หลั่งน้ำสังข์
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(๑) จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้าง ของหลักสูตร
(๒) จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
(๓) จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
(๔) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชา และสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน
(๕) จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดเป็นโครงการ หรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
(๖) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู และผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
(๗) ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต
(๘) ส่งเสริม และพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
(๙) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู และผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอน และจัดการเรียนการสอนสื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
(๑๐) รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียน การสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
(๑๑) ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๑๒) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น(๑๓) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย