วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวกันยาวีร์ ชื่นเจริญวงศ์
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวตรองฤทัย แสงสีรัตนกุลชัย
ผู้ช่วยหัวหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวปางวลัย กุมภิโร
ผู้ช่วยหัวหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวญาณิน คชสิทธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวกันติชา เครือแก้ว
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(๑) ส่งเสริมสนับสนุนครู และผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
(๒) กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
(๔) ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน
(๕) รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
(๖) จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชา และรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
(๗) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบ และจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
(๘) เก็บรักษา และทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียน และเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผล และประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
(๙) ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
(๑๐) ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
(๑๑) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๑๒) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๓) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย