วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวธิดารัตน์  เพ็ชรชู
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นายกัณฑ์ฎภัทร  ศุภะกุลสวัสดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวญาณิน คชสิทธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวผกาวรรณ  ปราบมาก
ผู้ช่วยหัวหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(๑) ส่งเสริมสนับสนุนครู และผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
(๒) กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
(๔) ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน
(๕) รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
(๖) จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชา และรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
(๗) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบ และจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
(๘) เก็บรักษา และทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียน และเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผล และประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
(๙) ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
(๑๐) ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
(๑๑) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๑๒) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๓) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย