วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานวิทยาบริการและห้องสมุด

นางลักขณา สุดกระโทก
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวมีนา สาลี
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวกาญจนา โสมพิมาย
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(๑) วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุด และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
(๒) จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
(๓) ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับหน่วยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๔) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๕) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย