วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานศูนย์การจัดการนิทรรศการ และการจัดการประชุมครบวงจร

ว่าที่ร้อยตรีบุญมี นิสสัยดี
หัวหน้างานงานศูนย์บริการอีเว้นฯ

นายอัครวิชญ์ บุญใส
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์บริการอีเว้นฯ

นายภูเบศ ดีบุก
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์บริการอีเว้นฯ

นายกัณฑวิทย์ ทองฉิม
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการอีเว้นฯ

นายณาธร  อ่อนภิรมย์
เจ้าหน้าที่งานศูนย์บริการอีเว้นฯ

นายณาธร อ่อนภิรมย์
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการอีเว้นฯ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
มีหน้าที่ จัดเตรียม ติดตั้งระบบเครื่องเสียง และสื่อเทคโนโลยีสำหรับการประชุมสัมมนา ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา