วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานอาชีวศึกษาบัณฑิต

นายศุภกร สืบสาย
หัวหน้าอาชีวศึกษาบัณฑิต

นางสาวนิรมล คชแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต

นางสาวณัฐกานต์  คงแคล้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต

นายกัณฑ์ฏภัทร์ ศุภะกุลสวัสดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต

นางสาวทิพวรรณ บัวอินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต

นางสาวสาวิตรี ยอดราช
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต

นางสาวสุพรรณิกานต์  ทาตัน
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาบัณฑิต

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(๑) เป็นหัวหน้าสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ถายในสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต
(๒) วางแผนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ร่วมกับฝ่ายวิชาการ แผนกวิชา และสาขาวิชา ที่เปิดสอน
(๓) ประสานงานการรับสมัคร การลงทะเบียน การชำระเงิน กับงานที่เกี่ยวข้อง
(๔) ประสานงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนกับอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำวิชา และอาจารย์พิเศษ     
(๕) บริการ และแนะนำด้านข้อมูล หลักสูตร สาขาวิชากับนักศึกษา และผู้สนใจ
(๖) บริการ การขอทุนวิจัย ทุนการศึกษา และสวัสดิการที่เกี่ยวข้อง
(๗) บริการด้านการลา การพักการเรียน และขออนุญาตเข้าศึกษาต่อ ตลอดจนการย้ายสถานศึกษาของนักศึกษา
(๘) ประสานงานเกี่ยวกับ การอนุมัติผลการเรียน การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๙) ประสานงานเกี่ยวกับการฝึกอาชีพและการเรียนรู้ ของนักศึกษา กับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๑๐) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย