วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายวันชนะ  แซ่สู้
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายยงยุทธ์ สุขกาล
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวยาใจ  โตจริง
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา  บุญญานุพงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

นางวัลลิภา  เทียงผง
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวอริสา   ผู้กำจัด
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(๑) จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
(๒) จัดทำแผน และคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชา และมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
(๓) วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ
(๔) ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
(๕) ติดต่อประสานงานกับแหล่งงาน และสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับ นักเรียน นักศึกษา
(๖) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๗) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย