วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ

นางสาวมาณวิกา บุณยเกียรติ
หัวหน้างานระบบเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์งานอาชีพ

นางสาววนิดา ผลเงาะ
เจ้าหน้าที่งานระบบเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์งานอาชีพ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(๑) วางแผนการรับนักเรียนนักศึกษา ระบบเทียบโอนความรู้ และประสบการงานอาชีพ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการของระบบเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์งานอาชีพ
(๒) ดำเนินการ และประสานงานการจัดการเรียนการสอนระบบเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์งานอาชีพ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๓) ประสานงานกับครูอาจารย์ สถานประกอบการ และผู้เรียน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระบบเทียบโอนความรู้ และประสบการงานอาชีพ
(๔) สรุป และรายงานการจัดการเรียนการสอนระบบเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์งานอาชีพ เสนอผู้บังคับบัญชา ตามลำดับขั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารสถานศึกษา
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย