วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)

นายเศรษฐาพันธ์  สุกใส
หัวหน้าศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)

 

นางพรชนก  เฮงประเสริฐ
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)

ว่าที่ร้อยตรีบุญมี  นิสสัยดี
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)

นายไชยพงศ์  สุวรรณ์
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)

นางสาววิระนันท์  ทิพย์รักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)

นางสาวรัตนติกาล  ทองศรีพราย
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)