วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ศูนย์ PKVC Big Data

นางพรชนก เฮงประเสริฐ
หัวหน้าศูนย์ Big Data

นางสุชาดา  คงประมัญ
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ Big Data

นางสาวศิรินทรา
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ Big Data

นายบุญฤทธิ์  หนูปลอด
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ Big Data

นางสาวศิรินทร์ สังข์ทอง
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ Big Data

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(๑) เป็นศูนย์กลางข้อมูลของสถานศึกษา เพื่อการนำเสนอตามนโยบายต่างๆจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานในพื้นที่
(๒) การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพรวมถึงข้อมูลที่คาดว่าอาจจะเป็นปรพโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ไฟล์เอกสาร ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เสียงที่ถูกบันทึก จะถูกเก็บรวบรวมไว้
(๓) การประมวลผลข้อมูล หลังจากที่นำข้อมูลมารวบรวมไว้ได้ในที่เดียวแล้ว ข้อมูลต่างๆ จะถูกนำไปจัดหมวดหมู่ให้อยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกันหรือความสัมพันธ์ใกล้เคียงกัน ให้ผลลัพธ์คล้ายคลึงกันมากที่สุด แล้วจึงนำมาเปลี่ยนเป็นรูปแบบข้อมูลเพื่อนำเอาข้อมูลที่มีอยู่เหล่านี้เข้าระบบข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว
(๔) การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล หลังจากที่ข้อมูลทั้งหมดได้ถูกจัดกลุ่มและแยกประเภทเรียบร้อยแล้วนั้น ต่อจากนั้นจะนำมาวิเคราะห์ Pattern ความเกี่ยวข้องกันทั้งหมด ที่อาจมองไม่เห็นได้เลยด้วยตา ไม่ว่าจะเป็นการหา แนวโน้มอนาคต ความต้องการของครู ผู้เรียน ตลาดแรงงาน กระแสที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต และข้อมูลด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ และจัดมานำเสนอในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือกราฟ
(๕) จัดทำ Content สื่อต่างๆ ขอข้อมูลทั้งหมดเพื่อการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท
(๖) จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาเชิงอนาคต
(๗) จัดเตรียมการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมา