วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ผอ

นายวิทยา  เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

                                                                                      

      นางสาวกุลริศา  ตรีโชติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานความร่วมมือ