วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ผอ

นายวิทยา  เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

นางสาวปิยะมาศ  ชำนาญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รับผิดชอบงานวางแผนและงบประมาณ
งานความร่วมมือ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ นายชาตรี  คงแป้น
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และงานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ นางสาวอรทัย สุวรรณมณี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
รับผิดชอบงานศูนย์บ่มเพาะและโครงการหารายได้ระหว่างเรียนนางพรชนก เฮงประเสริฐ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อำนวยการวิทยาลัย โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัย ในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไปและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติรองจากผู้อำนวยการวิทยาลัย โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้คือ

๑. บริหารงานสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และวัตถุประสงค์
ของสถานศึกษา

๒. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา

๓. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล

๔. ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

๕. จัดทำระบบประกันคุณคุณภาพการศึกษา

๖. การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น

๗. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดำเนินทางวินัย และการออกจากราชการ

๘. จัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๙. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๑๐. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน

๑๑. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา

๑๒. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

๑๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานความร่วมมือ