วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ผอ

นายวิทยา  เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

นางสาวปิยะมาศ  ชำนาญ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 
นางสาวปฐมาภรณ์ เหลืองอมรพิศาล
หัวหน้างานความร่วมมือนางเจียมรัตน์  บัณรส
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
การศึกษา
และมาตรฐานการศึกษานางสุชาดา  คงประมัญ
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายเศรษฐาพันธ์  สุกใส
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์

นางสาวเพ็ญศรี สมเวที
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวจงทิพย์ อธิมุตติสรรค์
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
การค้า และประกอบธุรกิจ

นางสาวณัฐรินีย์ พรหมรักษ์
หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ
และโครงการหารายได้ระหว่างเรียน 

งานความร่วมมือ