วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานความร่วมมือ

นางสาวปฐมาภรณ์ เหลืองอมรพิศาล
หัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวฐิติพร ดอกพุฒ
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

Miss Darigold J.  Cadungog
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวศศินิภา  สืบวิเศษ
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
(๑) ประสานความร่วมมือ และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา
(๒) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ และความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
(๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๔) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๕) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย