วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานความร่วมมือ

นางสาวทิพย์วิมล  ทิพย์รักษา
หัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวปฐมาภรณ์  เหลืองอมรพิศาล
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

นายไตรภพ  ธรรมกุล
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวผกาวรรณ  ปราบมาก
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวนลินี  พุ่มวัง
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

นายศักรินทร์  หมาดหมุด
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวอโนทัย  เพ็ชรนาม
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
(๑) ประสานความร่วมมือ และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา
(๒) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ และความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
(๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๔) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๕) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย