วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายรักพงษ์  ขอลือ
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
และมาตรฐานการศึกษา

นายภวัต  พฤกษารักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
และมาตรฐานการศึกษา

นางสาวชาลี  ชัยชู
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
และมาตรฐานการศึกษา

นายธัญญะ โอสถสภา
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
และมาตรฐานการศึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
(๒) วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
(๓) ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ แผนกวิชา และงานต่างๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
(๔) ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
(๕) ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๖) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำตับขั้น
(๗) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย