วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานศูนย์บ่มเพาะและโครงการหารายได้ระหว่างเรียน

นายภวัต  พฤกษารักษ์
หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ
และโครงการหารายได้ระหว่างเรียน 

นางสาวปิยะมาศ ลูกเจะ 
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ
และโครงการหารายได้ระหว่างเรียน

นางสาวรจนา  เหล่อขะย่อน  
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ
และโครงการหารายได้ระหว่างเรียน

นางสาวจารุวรรณ  เพชรทองนวล
เจ้าหน้าที่งานศูนย์บ่มเพาะ
และโครงการหารายได้ระหว่างเรียน

นายธัญญะ  โอสถสภา
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ
และโครงการหารายได้ระหว่างเรียน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(๑) ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานบ่มเพาะและโครงการหารายได้ระหว่างเรียน
จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อมการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
(๒) วางแผน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ 
หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้า รับจัดทำ รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียน
(๓) ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผล และจำหน่ายผลิตผล
(๔) ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๕) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๖) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย