วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ

นายวันชนะ แซ่สู้    
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
การค้า และประกอบธุรกิจ

 นางสาวนิรชา แซ่ลิ่ม
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบธุรกิจ

นายภวัต พฤกษารักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาวนัฐรัตน์  อินทผลา
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบธุรกิจ

 นางสาวภัณฑิรา  แซ่จึ่ง
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาวธรัญญา เมืองงาม
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิต การค้าฯ
(ศูนย์อาหาร Gastronomy)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(๑) ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อม การประกอบอาชีพอิสระ
เพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
(๒) วางแผน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้า รับจัดทำ
รับบริการรับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจ และกิจกรรมสหกรณ์
(๓) ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผลและจำหน่ายผลิตผล
(๔) กำกับ ติดตาม และจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายของงานผลิตผล การค้าและธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน
(๕) รวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ รายรับ – รายจ่ายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
(๖) ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๗) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๘) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย