วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 24 ถึง 30 มิถุนายน 2567 งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดทำโครงการ “สร้างภาพลักษณ์การจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีสมรรถนะสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2567” เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา ระบบทวิภาคีสมรรถนะสูง ของวิทยาลัยฯ แสดงศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา เสริมสร้างภาวะผู้นำ กล้าคิด กล้าแสดง ออกสร้างความสามัคคี และการทำงานเป็นทีม