วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2567 ครูอังคณา คุณความดี และครูวาทการ คงศัพย์ พร้อมด้วยนักเรียนจำนวน 27 คน ร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปีการศึกษา 2567 ภายใต้โครงการสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ณ วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) จังหวัดภูเก็ต