วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 แผนกวิชาศิลปกรรม

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565
รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภท ศิลปกรรม
และขอแสดงความยินดีกับ แผนกวิชาศิลปกรรม
ที่ได้รับรางวัลดังนี้

1.รางวัลชนะเลิศ ทักษะองค์ประกอบศิลป์
(Composition Art) ระดับ ปวช./ปวส. แบบทีม
โดยมีผู้เข้าแข่งขันได้แแก่ นางสาวชนกกมล บุนนาค
นางสาวมาตัง รัตนคาม และนางสาวศศิวิภา นทีธร
นักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขาวิจิตรศิลป์
ควบคุมและฝึกซ้อมโดย นายวรปรัชญ์ ปะถานะ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการวาดภาพคน
เหมือนผู้หญิง (Prortrait) ระดับปวช. ประเภท เดี่ยว
ผู้เข้าแข่งขัน : นางสาวฉัตรกมล ยุคุณธร
ควบคุมและฝึกซ้อมโดย นายวีรวัฒน์ อังคุเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์
หัวข้อ การออกแบบโปสเตอร์ส่งเสริม อนุรักษ์
การสร้างผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากผ้าไทย ระดับปวช. ประเภท เดี่ยว
ผู้เข้าแข่งขัน : นางสาวแพรวปรียา คงงาม
ควบคุมและฝึกซ้อมโดย นายวีรวัฒน์ อังคุเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการออกแบบเครื่องประดับ
ระดับ ปวช. ประเภทเดี่ยว
ผู้เข้าแข่งขัน : นางสาวนรีกานต์ จันทร์หอม
ควบคุมและฝึกซ้อมโดย นายวีรวัฒน์ อังคุเลิศ

ภายใต้การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2565 ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 33
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร