วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต โดย นายระวิ ดาบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้คณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ดังรายนาม

  1. นางสาวปฐมาพร อาสน์วิเชียร หน้าที่ ประธานกรรมการ
  2. นางสาวกุลริศา ตรีโชติ หน้าที่ กรรมการ
  3. นายสุชาติ ตันตระสกุลวงศ์ หน้าที่ กรรมการ
  4. ว่าที่ ร.ต.ธวัชชัย สุนประสพ กรรมการและเลขานุการ
  5. นายพงศักดิ์ อำนวยผล หน้าที่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เข้าประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด รอบประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้เข้ารับการติดตามประเมิน จนแล้วเสร็จ เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมราไวย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยมีนางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ ครูที่ปรึกษาธุรกิจ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเจ้าของธุรกิจให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลการดำเนินงานตลอดการประเมิน