วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวณัฐกานต์ คงแคล้ว หัวหน้าแผนกวิชาอาหารฯ นำนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ร่วมโครงการ Creative junior chef เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุนวัฒนธรรมทางด้านอาหารพื้นเมืองภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวณัฐกานต์ คงแคล้ว หัวหน้าแผนกวิชาอาหารฯ นำนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ร่วมโครงการ Creative junior chef เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุนวัฒนธรรมทางด้านอาหารพื้นเมืองภูเก็ต และเพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงที่มา ความหมาย และความสำคัญของอาหาร เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ และนำวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนพัฒนาเมืองให้เกิดความยั่งยืน มีทักษะในการทำอาหารพื้นเมืองภูเก็ต ดำเนินงานโดยเทศบาลนครภูเก็ต เมื่อวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดภูเก็ต