วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 ชมรมวิชาชีพการท่องเที่ยว องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมมัคคุเทศก์ ในเส้นทางศึกษากลุ่มจังหวัดอันดามัน (ภูเก็ต – พังงา – กระบี่) เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ สร้างทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีครูณัฐรินีย์ พรหมรักษ์ , ครูปิยะมาศ ลูกเจะ และครูศุภกร สืบสาย เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการฯ