วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 นายวิทยา เกตชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมการลงพื้นที่เพื่อเตรียมติดตามและบูรณาการขับเคลื่อนงานผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนและการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำ ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคาร R Phyket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต