วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 คณะผู้บริหารครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA และหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรมเมอร์ลินจังหวัดภูเก็ต