วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2566 นางสาวปิยะมาศ ชำนาญ รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและผู้ช่วยหัวหน้างาน เข้าร่วมประเมินผลการดำเนินงานโครงการขยายและยกระดับการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีคุณภาพสูง โดยสำนักติดตามและประเมินผล จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาณ. ห้องประชุมไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต