วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันที่ 18-19 เมษายน 2566นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และนางสาวรัตนติกาล ทองศรีพราย ครูพิเศษสอนหมวดวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สำหรับผู้บริหาร และครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องลิลลี่ โรงแรมนิภาการ์เด้น จ.สุราษฏร์ธานี