วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566งานศูนย์บ่มเพาะฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ดำเนินงานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและโครงการหารายได้ระหว่างเรียน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจและการประกวดแผนธุรกิจดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และคุณครูที่ปรึกษาธุรกิจ จำนวน 15 ทีมธุรกิจ รวม 90 คน จาก 13 แผนกวิชา โดยมี ท่านผู้อำนวยการ วิทยา เกตุชู รองอรทัย สุวรรมณี คณะผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าแผนกวิชา ตลอดจนทีมงานศูนย์บ่มเพาะฯ ขัดดำเนินงานจนแล้วเสร็จระหว่างวันที่ 19~20 กรกฎาคม 2566 #งานศูนย์บ่มเพาะ ขอแสดงความยินดีกับทีมธุรกิจที่ชนะการประกวดทั้ง 5 ทีม