วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันที่ 30 มกราคม 2566 รายงานผลแข่งขันทักษะการประกวดมารยาทไทยได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

วันที่ 30 มกราคม 2566 รายงานผลแข่งขันทักษะการประกวดมารยาทไทยได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยมีผู้เข้าประกวด ได้แก่ 1. นายระพีพัฒน์ นิมิตรสมุทร ระดับชั้นปวช.1 แผนกวิชาศิลปกรรม สาขาวิชา การออกแบบ 2. นางสาวกนกขวัญ กลิ่นพงค์ ระดับชั้นปวช.3/2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ควบคุมการฝึกซ้อมและการแข่งขันโดย นางสาวปรีดารัตน์ แซ่ลิ่ม ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง