วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานผลแข่งขันทักษะพื้นฐาน “การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ระดับปวช. และ ปวส.” ที่ได้รับรางวัลชมเชย มาตรฐานเหรียญทอง

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานผลแข่งขันทักษะพื้นฐาน “การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ระดับปวช. และ ปวส.” ที่ได้รับรางวัลชมเชย มาตรฐานเหรียญทอง โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ 1. นายเสริมทรัพย์ นิลพังงา 2. นายจิรยุ แก้วปรอท 3. นายบุณยกร เลี้ยงไพศาล 4. นายภูมิทร์ แซ่อุ๋ย ควบคุมการฝึกซ้อมและการแข่งขันโดย นายจารึก ศรีนาค ภายใต้งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ณ จังหวัดระยอง