วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวรัตนาภรณ์ อุดมสิน ครูหมวดวิชาภาษาไทย ผู้ควบคุมนำ นางสาวเดือนเพ็ญ กริ่มใจ นักเรียนระดับชั้น ปวช.2/1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ในกิจกรรมการประกวดเรียงความ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวรัตนาภรณ์ อุดมสิน ครูหมวดวิชาภาษาไทย ผู้ควบคุมนำ นางสาวเดือนเพ็ญ กริ่มใจ นักเรียนระดับชั้น ปวช.2/1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ในกิจกรรมการประกวดเรียงความ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 จังหวัดภูเก็ต ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต