วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมพูดคุยกับนายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ถึงแนวทางในการจัดการศึกษาร่วมกันขยายผลโครงการ “โรงเรียนเตรียมอาชีวะ” พัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนให้มีความสอดคล้อง โดยนักเรียนจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สามารถเรียนเก็บหน่วยกิต (Credit Bank) และสามารถนำหน่วยกิตสะสมมายื่นเพื่อเทียบโอน กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตได้ หากนักเรียนมีความประสงค์จะเข้าเรียนที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต